fbpx

Trách nhiệm miễn trừ

Đại học Horizons, Paris là đại học được công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp theo giấy phép số 0451674A và công nhận bởi phòng quản lý giáo dục chuyên nghiệp Paris theo số đăng ký 11752996775, kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Đại học Horizons đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật. Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, khách hàng và chính đại học Horizons, đối tác của Horizons là LEB, Viện MBA… chúng tôi xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Một số lưu ý về Đại học Horizons

Công nhận bởi Bộ giáo dục và nghiên cứu Cộng hòa Pháp

Horizons University, Paris được công nhận bởi Bộ giáo dục và nghiên cứu Cộng hòa Pháp theo giấy phép số0451674A

Hoạt động hỗ trợ
được công nhận

Hệ thống hỗ trợ được kiểm duyệt và công nhận bởi HU và chỉ đối tác chính thức tại địa phương mới được triển khai

Công nhận bởi Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Paris

HU được công nhận bởi Paris Regional Professional Training Control Department số 11752996775 cho cả Pháp và Quốc tế

Không cam kết
khi không có thẩm quyền

HU không cam kết bất cứ điều gì nếu nó không thuộc thẩm quyền của HU bao gồm cả thành công trong sự nghiệp của học viên.

Kiểm định bởi các tổ chức kiểm định uy tín

HU Paris được kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA cho cả chương trình on-campus và off-campus

Học viên chính thức
của Đại học Horizons

Học viên là học viên chính thức của HU, hưởng quyền lợi của học viên HU. Bằng được cấp chính thức bởi HU và đối tác

Nội dung không cam kết

Căn cứ quy định luật giáo dục Cộng hòa Pháp,  căn cứ các quy định công nhận bằng cấp quốc tế theo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC cũng như quy định về công nhận bằng cấp theo hệ thống EQF của Liên Minh Châu Âu, chúng tôi không cam kết những nội dung dưới đây:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi Bộ giáo dục Pháp và các quy định học thuật của trường Đại học
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của trường Đại học
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Việt Nam và Pháp đã ký kết thỏa thuận hành chính công nhận quá trình đào tạo và bằng cấp lẫn nhau nhưng trường Đại học bảo lưu quyền công nhận quá trình đào tạo tại Việt Nam và không cam kết việc mặc nhiên bằng cấp của Đại học được công nhận tại Việt Nam. Trách nhiệm thực hiện công nhận không thuộc về trường Đại học.
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước).
  • Mặc dù Pháp thuộc liên minh Châu Âu, chương trình của Đại học triển khai theo hệ thống chuyển đổi tín chỉ ECTS, Pháp đã ký kết nhiều hiệp định công nhận tương đương với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng Đại học bảo lưu quyền công nhận bằng cấp từ quốc gia ngoài lãnh thổ Pháp khi tham gia học tập toàn thời gian tại trường Đại học.

Nội dung cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN HORIZONS UNIVERSITY 100%

Các chương trình của Đại học Horizons